حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

کنوانسیون ها

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
۲ کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌( مصوب‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی‌ )  بخش اول 

 بخش دوم

۳  کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ماده دوم )   
۴ اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده  
۵   اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی  
۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱-۲- ۱۸ – ۱۹ ) –  مصوب ۱۹۴۸  
۷  میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ ( مفاد ۲-۴-۲۰-۲۶-۲۷ ) –  مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی   
۸ مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار  
۹ سند ۲۰۳۰ یونسکو( اهداف ۴ – ۵ )   

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱ کنوانسیون بین المللی محو همه صورت تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵) 

 

 بخش اول 

 بخش دوم

۲ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ماده دوم ) –  (مصوب ۱۹۴۸)
۳ کنوانسیون عدم  تبعیض در آموزش و پرورش (مصوب ۱۹۶۷ یونسکو)
۴ اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)
۵  اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی  
۶  اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱- ۲  -۱۸ – ۱۹ ) – ( مصوب ۱۹۴۸ )  
۷ اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶   بخش اول 

 بخش دوم

 بخش سوم

۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مفاد ۲-۴-۱۸-۱۹-۲۰-۲۶-۲۷ ) – (مصوب ۱۹۶۶)  
۹ مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار  
۱۰  حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران  
۱۱ منشور زبان مادری  
۱۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو(اهداف ۴ – ۵ )