حقوق بشر

گزارش روزانه نقض حقوق بشر در ایران

مناسبتهای جهانی

ژانویه
فوریه

روز جهانی تالاب، گرامیداشت ۲ فوریه

روز جهانی مقابله با ناقص سازی جنسی زنان، گرامیداشت ۶ فوریه

روز جهانی عدالت اجتماعی، گرامیداشت ۲۰ فوریه

روز جهانی زبان مادری، گرامیداشت ۲۱ فوریه

مارچ

روز جهانی زن، گرامیداشت ۸ مارس

روز جهانی سندرم داون، گرامیداشت ۲۱ مارس

اپریل

روز جهانی زمین پاک، گرامیداشت ۲۲ آپریل

هفته ایمنی راه ها، گرامیداشت ۲۳ تا ۲۹ آپریل

مای

روز جهانی کارگر، گرامیداشت ۱ می

روز جهانی آزادی مطبوعات، گرامیداشت ۳ می

ژوئن

روز جهانی محیط زیست، گرامیداشت ۵ ژوئن

روز جهانی مبارزه با کار کودکان، گرامیداشت ۱۲ ژوئن

روز جهانی پناهنده، گرامیداشت ۲۰ ژوئن

جولای
آگوست

روز جهانی جوانان، گرامیداشت ۱۲ آگوست

روز جهانی انسان دوستی، گرامیداشت ۱۹ آگوست

روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن، گرامیداشت ۲۳ آگوست

روز جهانی مبارزه با آزمایش های هسته ای، گرامیداشت ۲۹ آگوست

سپتامبر

روز جهانی سواد آموزی، گرامیداشت ۸ سپتامبر

روز جهانی حفاظت از لایه ازن، گرامیداشت ۱۶ سپتامبر

روز جهانی صلح، گرامیداشت ۲۱ سپتامبر

اکتبر

روز جهانی سالمند و نگاهی به مشکلات سالمندان، گرامیداشت ۱ اکتبر

روز جهانی بدون خشونت و ترویج فرهنگ صلح، گرامیداشت ۲ اکتبر

روز جهانی اسکان بشر و نگاهی به قوانین حمایت از حقوق شهروندی، گرامیداشت ۴ اکتبر

روز جهانی معلم، گرامیداشت ۵ اکتبر

روز جهانی کودک، گرامیداشت ۸ اکتبر

روز جهانی سلامت روانی، گرامیداشت ۱۰ اکتبر

روز جهانی مبارزه در راه لغو صدور حکم اعدام، گرامیداشت ۱۰ اکتبر

روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات؛ ترویج فرهنگ حیوان دوستی، گرامیداشت ۱۴ اکتبر

روز جهانی عصای سفید و نگاهی به معضلات نابینایان و کم بینایان، گرامیداشت ۱۵ اکتبر

روز جهانی ریشه کنی فقر، گرامیداشت ۱۷ اکتبر

نوامبر

روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری های مسلحانه، گرامیداشت ۶ نوامبر

  روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گرامیداشت ۲۵ نوامبر

دسامبر

روز جهانی ایدز، گرامیداشت ۱ دسامبر